کارخانه ها

کارخانه‌ پرسپولیس

معدن سنگی نوعی معدن روباز است که در آن سنگ ، سنگ ، سنگدانه ساختمانی ، پاره پاره ، ماسه ، شن ، یا تخته سنگ از زمین حفر می شود. عملکرد معادن در برخی از حوزه های قضایی تنظیم می شود تا اثرات زیست محیطی آنها را کاهش دهد.

کلمه معدن همچنین می تواند شامل معادن زیرزمینی سنگ ، مانند سنگ حمام باشد.

کارخانه‌ اونیکس استون

معدن سنگی نوعی معدن روباز است که در آن سنگ ، سنگ ، سنگدانه ساختمانی ، پاره پاره ، ماسه ، شن ، یا تخته سنگ از زمین حفر می شود. عملکرد معادن در برخی از حوزه های قضایی تنظیم می شود تا اثرات زیست محیطی آنها را کاهش دهد.

کلمه معدن همچنین می تواند شامل معادن زیرزمینی سنگ ، مانند سنگ حمام باشد.