مولتی کالر

درباره

این سنگ در هر دو قالب دال و کاشی ارائه می شود ، کاشی هایی که در اندازه گیری های از پیش تعیین شده تولید می شوند و اندازه های دال بسته به استخراج بلوک سنگ متفاوت هستند. شایان ذکر است که بسته به اندازه پروژه ها می توان ابعاد سفارشی ساخت.

اندازه های موجود

اندازه ها در سانتی متر: 45 سانتی متر * 54 سانتی متر

اندازه ها در سانتی متر: 45 سانتی متر * 54 سانتی متر

دانلود کاتالوگ

این سنگ در هر دو قالب دال و کاشی ارائه می شود ، کاشی هایی که در اندازه گیری های از پیش تعیین شده تولید می شوند و اندازه های دال بسته به استخراج بلوک سنگ متفاوت هستند.

دانلود